Værdigrundlag

Værdigrundlag for Thorsgaard Efterskole

“Vi vil på Thorsgaard Efterskole styrke elevernes faglige og demokratiske kompetencer til at turde gribe verden og sætte drømme i spil”.

“Ved at styrke elevernes faglige og demokratiske kompetencer ønsker vi at klargøre dem til videre færd i livet og verden. Med faglige og demokratiske kompetencer udfordrer vi eleverne i forhold til læring, udvikling og dannelse i fællesskabet.

Vi ønsker at støtte eleverne i at turde vælge forskellige veje i livet, gribe verden og sætte drømme i spil og give dem mod til at se verden med nye øjne. Vi ønsker at støtte eleverne i at turde vælge ud fra egne ønsker og ikke kun ud fra, hvad der forventes af dem. Vi ønsker at danne kritiske og saglige elever, der i et større samfundsperspektiv har mod til at udtrykke deres drømme og forventninger til livet.”

 

Værdigrundlaget i dagligdagen på Thorsgaard Efterskole

I dagligdagen udfordrer vi eleverne på forskellige planer; ved bl.a. individuelle samtaler med kontaktlæreren, i fagundervisningen, i linje- og valgfagene og ved fælles debatter i fællesskabet. Vi er opmærksomme på, at læring foregår på mange forskellige måder, og hvad der føles rigtigt for den ene, ikke nødvendigvis er det, der falder en anden elev naturligt.

I undervisningen udfordres eleverne ud fra egne faglige ståsteder med differentieret læring i undervisningen. Dette betyder, at eleverne fagfagligt har mulighed for at udvikle sig progressivt med forskellige måder at tilegne sig læring og viden på.

Som elev på Thorsgaard Efterskole har du frihed under ansvar.
I dagligdagen betyder frihed under ansvar, at eleverne indenfor skolens rammer i forhold til at behandle hinanden med respekt i fællesskabet, er ansvarlige for egen skolegang og de pligter, der er i forbindelse med et efterskoleophold.

Ingen skal være sig selv nok men kunne se sig selv som en væsentlig og aktiv del i en demokratisk skolestruktur.
Eleven skal kunne se sig selv som en aktiv medspiller på en skole med et stærkt elevdemokrati som det bærende i hverdagen.

Desuden skal den enkelte have mod på – og motivation til – læring, til at lære at se mulighederne omkring sig, og til at styrke egne faglige kompetencer.

Hver dag efter middagsmaden mødes vi i Tinget, som er vores samlingssted. Her har den demokratiske samtale frit spil, og alle har ret til at komme med input. Der bliver sunget fra højskolesangbogen, informeret om dagens og aftenens aktiviteter og indkaldt til særlige informationer/klubber.
I praksis forestås dette af alle. Både elever, lærere og ledelse kan indkalde små grupper til at sætte aktiviteter/klubber i værk.

Vi mener, at elevernes udvikling af menneskelige og sociale kompetencer øger deres mulighed for tilegnelse af faglige kompetencer og indsigt.
Vi anerkender, at forskellighed er en styrke i fællesskabet og en styrke i målet om at udvikle tolerante og demokratiske mennesker, der tager ansvar for eget liv og tager aktiv del i det demokratiske samfund.

Ugentligt holder vi fællesmøde. Her er det eleverne, der styrer slagets gang. Det er dem, der laver dagsordenen og dem, der styrer den demokratiske samtale, der finder sted under mødet. Der indstilles punkter/ønsker til personalemødet senere på ugen, hvor elevernes forslag diskuteres. Ofte går forslagene tilbage til eleverne til 2. behandling, inden de vedtages eller tages op på ny på fællesmødet.

Hver uge er der medborgerskabsundervisning (5D), hvor bl.a. FNs verdensmål, herunder klimadebatten, bæredygtighed og økologi, er relevante punkter til dagsordenen. I dagligdagen betyder det, at de unge inddrages i forhold til fx strøm- og vandforbrug, økologi i dagligdagen, kødforbrug og meget mere, der har indflydelse på deres hverdag såvel på efterskolen som i fremtiden.

Vi tror på, at vi, med ovenstående værdier i praksis og måden at efterleve disse på, er med til at skabe nysgerrige, omsorgsfulde, fagligt kompetente, rummelige og kreative elever, der med afsæt i sit efterskoleår på Thorsgaard Efterskole, bliver dannet til kritiske, nysgerrige og veloplyste samfundsborgere, der ud fra en personlig stillingtagen, såvel i lokalmiljøet som på globalt plan, vil kunne udtrykke deres meninger og bidrage med deres faglige viden i en samfundsfaglig kontekst.

Book en rundvisning
Læs mere
Bliv elev
Læs mere